کتاب صوتی شفای زندگی لوییز هی

کتاب صوتی شفای زندگی لوییز هی در سال 1984 منتشر شد. این کتاب مانند بمبی در جهان سر و صدا به پا کرد. زیرا این کتاب توانایی فوق العاده ای در آموزش خودسازی، تحول جسم و فکر و ذهن و بهبود بیماری ها را دارد.